Bài Chánh Tấn Tuệ

03/11/2016 - 09:02
Thiền, tiếng Phạn là Dhyàna, nói đủ là thiền na, nghĩa là định tuệ. Định là trạng thái an ổn, vững chãi, không diêu động tán loạn của tâm. Tuệ là sự hiểu biết sâu xa đúng đắn phát ra từ tâm. Thiền tức là tâm, một cái tâm có đầy đủ Định Tuệ.
25/10/2016 - 10:07
Sơ tổ truyền cho Nhị tổ Huệ Khả. Nhị Tổ truyền cho Tam tổ Tăng Xán v.v... đến Lục tổ Huệ Năng.
25/10/2016 - 10:04
Liễu biệt, là sự nhận biết sắc tướng một cách rõ ràng trong phần hạn của nó. Tác động liễu biệt đã biến các sắc tướng vốn tồn tại trong tương quan tương tác với nhau thành các sắc tướng tách biệt.
25/10/2016 - 10:02
trên mặt tiệm ngộ, chỗ nhất quán của Tam thừa là cả ba cùng hướng về Phật thừa. Trên mặt đốn ngộ, chỗ nhất quán của Tam thừa là cả ba cùng một cứu cánh là thành Phật.
25/10/2016 - 09:59
Với cái nhìn thâm sâu vi diệu thấu suốt thực tánh của vạn pháp, đức Phật đã chỉ ra rằng, việc xuất hiện nhiều sự vật sai biệt trên thế gian là điều hiển nhiên...
20/10/2016 - 10:50
Là một người phương tây, với sự đề cao tư duy luận lý, ông sẽ không thể hành trì đến cùng một pháp nào đó mà chưa có sự hiểu biết rõ ràng...