Thập Huyền Môn

26/03/2017 - 20:15
LỜI CỦA CƯ SĨ DƯƠNG VĂN HỘI: Người xiển dương Thập Huyền Môn của Đại giáo này là Sơ Tổ của Hoa Nghiêm. Ngài Hiền Thủ giữ nguyên đưa vào trong Giáo Nghĩa Chương. Đại ý thì như nhau nhưng lời văn có gãy gọn hơn. Đến khi làm ra bộ Thám Huyền Kí thì biến cãi thành hai tên. Lấy Nhất Hoa Diệp Diễn Thuyết làm bản gốc cho Thanh Lương Huyền Đàm. Người sau chẳng biết cho là Thập Huyền của Thanh Lương khác của Hiền Thủ. Đó là vì chưa thấy Thám Huyền Kí vậy. Nay Giáo Nghĩa Chương cùng với Huyền Đàm đều được lưu hành ở đời, nhưng tôi vẫn khắc quyển này là muốn người biết đến cội nguồn của nó (Cư sĩ Dương Văn Hội).