Pháp đàm

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

Tổ chức tại chùa Hưng Long, ngày 01. 12. 2019

20/12/2019
Trả lời các câu hỏi sau

Câu 1: Người Phật tử đi chùa, học Phật, tu Phật, làm sao phân biệt được đâu là chánh Pháp, đâu là tà pháp, để biết nương theo tu học cho có lợi ích?

Câu 2: Phật tử theo Đạo tràng tu học được 04 lần, cảm nhận được cái hay, cái vui trong tu học. Nhưng sắp tới không theo tu học được, kinh mong Cô Chú hướng dẫn và chỉ rõ giúp con cách tu học tại gia cho đúng với đường lối tu Thiền của Sư Ông Trúc Lâm?

Câu 3: Chúng con là những người Phật tử có chí hướng luôn muốn tu sửa mình, cầu con đường giải thoát, theo hạnh của chư Phật và Bồ-tát. Tuy nhiên, nhân duyên của chúng con mỗi người mỗi nghiệp. Cho nên, khi đến với đạo, chúng con cũng quyết tâm hành trì nhưng còn nhiều điều nói được mà chưa hành được, thấy hỗ thẹn với tâm mình…chúng con kính mong Cô, Chú bằng kinh nghiệm tu hành và đời sống đã trải qua, hãy hướng dẫn cho chúng con, để chúng con nương theo từ lực của Cô, Chú được hết khổ, an vui. Mong Cô, Chú hãy chỉ thật mạnh cho chúng con cùng được lợi ích.

Câu 4: Như thế nào là đốn ngộ thì đồng chư Phật, mà tu thì phải từ từ…

Câu 5: Ý nghĩa của việc lễ lạy…