Phổ thông

27/03/2017 - 19:36
Bác ái và từ bi đối với quốc dân, đứng về mặt chính trị mà nói, là một pháp “đắc nhân tâm”. Đứng về mặt đạo đức mà nói, nó tạo âm đức cho người lãnh đạo. Âm đức này chính là nền tảng tạo ra thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho giai cấp trị vì. Không thì như tấm áo rách, vá chỗ này lòi chỗ kia, vá chỗ kia lòi chỗ nọ. Càng vá, càng rách…
27/03/2017 - 19:31
kinh luận sách vở chỉ là những lời nhắc nhở. Người chung quanh mới là bậc thầy vĩ đại. Dù tốt hay xấu, đều là tấm gương để ta soi rõ những gì nên làm và không nên làm.
27/03/2017 - 19:26
Thế giới chung quanh vốn là ảnh tượng được tạo ra bởi một cái tôi. Nó không tách lìa khỏi cái tôi đó. Mọi tác động của tôi vào thế giới, đều phản hồi trở lại chính tôi.
27/03/2017 - 19:10
Mong những bà mẹ sống cởi mở hơn với dâu con, để sự hiếu thảo của chúng thật sự bắt nguồn từ tình yêu thương, không phải chỉ vì đó là điều phải làm.
27/03/2017 - 18:34
Như Lai của Trời Người nhập Niết-bàn không khác Như Lai trong mỗi chúng sinh “nhập Niết-bàn”. Thế giới thường, lạc, ngã, tịnh trở thành sông tro, biển máu. Mọi thứ khô cằn, biển nổi, sóng to. Khổ não xoay vần. Tiếng vô thường, khổ, không vang vọng… Chỉ vì ông Phật trong mỗi chúng sinh đã “nhập Niết-bàn”.
27/03/2017 - 18:19
Tập tục truyền lại không phải cái gì cũng hay. Có cái hay mả có cái không hay. Làm lễ tạ ơn Trời Phật thần linh vì lòng biết ơn là hay, nhưng sát sinh hại vật làm lễ dâng cúng thì không hay...