Phổ thông

27/03/2017 - 20:12
Nếu bản Phật thuyết chỉ nhắm đến việc đền báo thâm ân đối với cha mẹ đã khuất thì riêng phần này không có lỗi để bàn.
27/03/2017 - 20:05
Nhân duyên sâu dày, tập khí còn đó, nên không phải sám một lần là đã hết. Mỗi lần tái, lại một lần sám. Sám lần sau, luôn chí tâm hơn lần trước. Vì sám rồi vẫn còn tái phạm (dù mức độ hiện khởi có giảm đi), nhưng cũng đã phạm. Vì thế, sám lần sau luôn đau khổ và chí thành hơn lần trước. Chí thành nên mọi việc trở mình. Mọi thứ đều xong.
27/03/2017 - 19:52
Có thể tốt đẹp sẽ đến nhiều hơn như một thử thách. Có thể khó khăn luôn hiện diện quanh mình để mình có cơ tập vững với con đường mình đã chọn. Thành tôi không thấy làm lạ khi nghịch duyên này hết, nghịch duyên khác xuất hiện.
27/03/2017 - 19:47
Quan hệ thân thuộc, không phải chỉ có nhân duyên thuận hòa mà còn nhân duyên oan nghiệt. Người nói con nghe, người dạy con khó, thân thuộc bạc ác v.v… một phần cũng do duyên nghiệp đời trước chi phối.
27/03/2017 - 19:44
Vua Sát-đế-lỵ bắt đầu thực hành thánh vương chánh pháp. Khi thực hành chánh pháp vào ngày rằm Bố-tát, vua gội đầu trai giới và đi lên lầu cao thì Thiên luân báu hiện ra với đầy đủ ngàn tăm, vành xe, trục xe. . . Vua Sát-đế-lỵ biết rằng ông bây giờ chính là Chuyển Luân Thánh Vương.
27/03/2017 - 19:39
Y theo nhân quả mà nói, giàu nghèo không phải là thứ có thể dùng để đánh giá đạo đức con người. Không phải giàu là đủ đức còn nghèo thì không. Không phải nghèo là đủ đức mà giàu thì không. Nếu nghèo mới cho đủ đức thì chư Bồ-tát tu Thập thiện hạnh, cái quả sung túc sẽ có, không thể kết luận chư vị thiếu đức.