Phổ thông

27/03/2017 - 21:05
Chúng ta không cam chịu hay cam chịu bạo hành, theo cái nhìn của Phật giáo, không có gì ra ngoài nghiệp báo của chính ta mà ý nghiệp nắm thế chủ đạo. Đứng ở mặt hiện tại mà nói, là do chúng ta không ý thức được hết nguyên nhân cũng như tác hại mà bạo hành đã mang đến cho bản thân cũng như gia đình, nhất là với con cái.
27/03/2017 - 21:01
Đứng ở mặt khởi tâm mà nói, đủ duyên để khởi tham sân mà không còn bị cái lực của tham sân dẫn chạy thì không cần phải dùng đến nhẫn. Tức lực của tham trước, phạm giới và sân hận đã mất rồi, tham sân v.v… đã hiện nguyên hình là vọng...
27/03/2017 - 20:53
Vì không thông được góc khuất đó mà chúng ta không thể lý giải được khá nhiều việc trong cuộc sống này. Cũng khó chấp nhận được những gì đang xảy ra với mình, với người, cũng như giữa mình và người.
27/03/2017 - 20:26
Thế gian này vốn đơn giản, nhưng do tập nghiệp của chúng sinh mà mọi thứ trở thành phức tạp. Tập nghiệp của người này đụng với tập nghiệp của người kia mà thành náo loạn cả thế gian.
27/03/2017 - 20:23
Công đức hồi hướng là công đức có được sau khi chúng ta dùng thiện nghiệp hồi hướng cho tất cả. Do tấm lòng rộng mở đó mà thiện nghiệp thực hiện dù nhỏ cũng trở thành gấp bội. Vì thế kinh Hoa Nghiêm dạy chư vị Bồ-tát mang công đức thiện nghiệp đã có hồi hướng cho chư Phật, chư vị Bồ-tát v.v…
27/03/2017 - 20:17
Chư Phật, được Phật sở trụ lạc không thể nghĩ bàn, nhiếp thủ đầy đủ Phật tam muội lạc không thể tính lường, thành tựu vô lượng đai bi khoái lạc, thành tựu Phật giải thoát lạc không thể tính nghĩ, nhiếp thủ đầy đủ Phật thần túc tự tại vô lượng khoái lạc