Phổ thông

27/03/2017 - 21:37
Bồ-tát Ái Tác vào thành Xá-vệ khất thực thì gặp một nữ nhân tên Đức Tăng. Đức Tăng vừa gặp Ái Tác liền sinh lòng dục. Bồ-tát Ái Tác cũng vậy. Nhưng nhờ quán Bất tịnh, Bồ-tát Ái Tác lìa được tâm ái dục, được Vô sinh nhẫn, hiện thân trên hư không.
27/03/2017 - 21:31
Đối với phàm phu, việc thức tạo thân sinh tử tương tục là vô tận. Chỉ khi đạt được cái định Diệt thọ tưởng của hàng La-hán và các thánh vị cao hơn thì sinh tử mới chấm dứt.
27/03/2017 - 21:28
Phu nhân Thắng Man sau khi phát mười hoằng thệ xong, trên hư không hoa trời liền rơi, nhạc trời liền trổi, chúng thấy điềm lành đó cũng đồng phát nguyện: “Nguyện cùng phu nhân sinh ra chỗ nào cũng cùng chung hạnh nguyện”.
27/03/2017 - 21:25
“Thế Tôn! Con từ hôm nay cho đến khi chứng quả bồ-đề, không vì mình mà nhận chứa tài vật. Phàm có thọ nhận, đều vì thành thục chúng sinh bần khổ”.
27/03/2017 - 21:18
“Bà nay xưng tán công đức thù thắng của Như Lai. Do thiện căn này, trong vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ở nơi loài người và trời thường được làm vua tự tại, chỗ thọ dụng đều được đầy đủ, sinh ra chỗ nào cũng được thấy ta như hiện nay đang xưng tán ta không khác...
27/03/2017 - 21:14
Phát nguyện, là dùng công đức có được, hồi hướng để có được quả báo tốt đẹp ở tương lai. Như khi nghe pháp hay tọa thiền xong, chúng ta thường đọc bài kệ: “Nguyện đem công đức này / Hồi hướng khắp tất cả / Đệ tử và chúng sinh / Đều trọn thành Phật đạo”.