Phổ thông

27/03/2017 - 13:29
Mẹ mất, tôi tụng tám vạn biến chú vãng sinh như thiên hạ đã dạy. Ngày đó chưa biết tu là gì. Cũng chưa gặp được Hòa thượng.
27/03/2017 - 13:27
Dân trong nước phải biết ân quốc vương, là do quốc vương biết dùng chánh pháp trị nước. Các tệ nạn xấu được ngăn ngừa, là ngăn bớt nghiệp bất thiện cho chúng dân. Các thiện nghiệp được phát huy, là đang giúp chúng dân huân tập thiện nghiệp.