Phổ thông

27/03/2017 - 18:12
Phóng cá, thả chim đặt trên nền tảng tâm từ như thế thì việc phóng sinh của ta dù ít hay nhiều, dù có hay không, đều mang đầy đủ ý nghĩa phóng sinh. N
27/03/2017 - 18:02
Ừ, trong cuộc sống này không có gì ra khỏi nhân duyên. Thứ gì cũng phải có nhân, đủ duyên mới có quả. Đời người là một chuỗi dài nhân duyên nối tiếp nhau.
27/03/2017 - 17:53
Những ngày cuối tháng sau đó, tôi đều gặp được Sư ông.Trong sự im lặng thanh bình. Không phải không biết hỏi gì mà mọi câu hỏi đều được trả lời trong những bài giảng. Điều đó trở thành qui luật, không cần hỏi nữa. Tôi dành thời gian ngắn ngũi của mình để nhìn Sư ông. Tôi thích cái tướng “an ổn chắc nịch” của ngài.
27/03/2017 - 13:40
Trong mớ hỗn độn đó, hình tượng Bồ tát Địa Tạng vẫn sừng sững.“Địa là dày chắc.Tạng chứa đủ”. Có phải đó là thông điệp mà chư Phật muốn nói với thế giới rằng: Trong cái vô thường vẫn còn một cái thường.
27/03/2017 - 13:37
Thuyền nan một chiếc cỏn con / Đưa ta qua bến qua bờ yêu thương
27/03/2017 - 13:33
Thích làm Tổ thành Phật, nhưng chánh kiến tu hành không có, không muốn từ bỏ tham dục cũng như ngưng dứt dòng vọng niệm, thành khi Ma thuyết: “Pháp thân sẵn đủ trong mỗi người. Chẳng cần trừ vọng. Trừ, là pháp đối trị, chưa lìa nhị biên phân biệt, không thể thành Phật.