Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG HOA NGHIÊM KINH Q.10a

MINH PHÁP - Phẩm 14

22/06/2017


Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh
Quyển 10
MINH PHÁP
Phẩm 14
Đại Tạng Kinh 9 - số 278
Dịch từ Phạn sang Hán : Phật Đà Bạt Đà La (Đông Tấn)

Dịch từ Hán sang Việt : Chân Hiền Tâm

Lúc đó, Bồ-tát Tinh Tấn Tuệ hỏi Bồ-tát Pháp Tuệ rằng: Thưa Phật tử! Bồ-tát sơ phát tâm thành tựu vô lượng tạng công đức như thế, dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm, thừa nhất thiết trí thừa, nhập đạo ly sinh của Bồ-tát, xa lìa thế gian, chí cầu chánh giác, chỗ chư Phật trụ đều do đó mà được trụ, quyết định thành tựu bồ-đề vô thượng. Đại Bồ-tát đó tu tập thế nào để công đức chuyển thắng? khiến chư Như Lai thảy đều hoan hỉ? Đầy đủ Bồ-tát sở trụ? Các hạnh công đức thanh tịnh? Đại nguyện thành tựu viên mãn? Được tạng Bồ-tát? Tùy chổ cảm ứng mà hóa độ họ? Thường chẳng bỏ các ba-la-mật? Tùy chỗ thỉnh của chúng sinh thảy đều độ thoát? Hưng tôn mãi Tam bảo khiến chẳng dứt? Tất cả cảnh giới thiện căn đã làm, các hạnh phương tiện đều không hư dối? Lành thay! Thưa Phật tử, nên vì chúng con diễn thuyết pháp này. Chúng con nguyện muốn được nghe. Như công đức chư Bồ-tát đã tu; Diệt trừ si ám; Hàng phục các ma; Chế phục các ngoại đạo; Lìa các trần cấu; Thành tựu đầy đủ tất cả công đức; Lìa hẳn các nạn của ác đạo; Đầy đủ trí tuệ thanh tịnh thậm thâm, là công đức của Bồ-tát ở tất cả các địa, các ba-la-mật, tam muội, tổng trì, lục thông, tam minh, pháp thanh tịnh; Trang nghiêm thế giới của tất cả chư Phật, đầy đủ tướng hảo, âm thanh vi diệu, tâm hạnh thanh tịnh, lực vô sở úy của tất cả Như Lai, Thập bát bất cộng, trí Tát-bà-nhã. Đầy đủ cõi Phật; Tùy thành thục chúng sinh, tùy thời, tùy căn, vô lượng Phật sự và vô lượng công đức của chư Bồ-tát, chánh pháp của Bồ-tát, hạnh của Bồ-tát, đạo của Bồ-tát, cảnh giới của Bồ-tát thảy đều đầy đủ; Chóng thành vô lượng pháp tạng của tất cả chư Phật Như Lai; Đều hay thủ hộ, phân biệt, nói rộng, khai thị, hiển hiện; Các ma ngoại đạo chẳng thể phá hoại; Nhiếp trì chánh pháp không cùng tận, trong tất cả thế giới thảy đều diễn thuyết. Thiên vương, Long vương, Dạ-xoa vương, Càn-thát-bà vương, A-tu-la vương, Ca-lâu-la vương, Khẩn-na-la vương, Ma-hầu-la-già vương, Nhân vương, Phạm vương, Chư Phật pháp vương thảy đều thủ hộ đại Bồ-tát này. Tất cả thế gian cung kính cúng dường tôn trọng tán thán, thường được chư Phật hộ niệm, tất cả Bồ-tát thảy đều ái kính; Được thiện căn lực, tăng trưởng bạch pháp, có thể khai mở pháp tạng thậm thâm của chư Phật, dùng đại chánh pháp tự trang nghiêm, thứ lớp diễn thuyết hạnh Bồ tát.

Lúc ấy, Bồ-tát Tinh Tấn Tuệ muốn tuyên lại nghĩa đó, dùng kệ tụng rằng:

Lành thay! Nguyện nói pháp Đại thừa
Công đức thành tựu của Bồ-tát
Thâm nhập vô lượng hạnh rộng lớn
Đầy đủ trí vô sư thanh tịnh (1)
Nếu có Bồ-tát sơ phát tâm
Thành tựu công đức trí tuệ thừa
Nhập đạo ly sinh xuất thế gian
Quyết định chóng được Bồ-đề Phật (2)
Thế nào ở trong chánh pháp Phật
Tu tập công đức chuyển tăng thắng
Khiến chư Như Lai đều hoan hỉ
Được trụ chỗ mà Phật đã trụ (3)
Sở hành thanh tịnh đại nguyện mãn
Đầy đủ Bồ-tát trí tuệ tạng
Đều hay độ thoát tất cả chúng
Mà với quần sinh không chấp trước (4)
Không bỏ tất cả ba-la-mật
Các chỗ đã làm không hư dối
Chỗ chúng sinh thỉnh đều hay độ
Hưng tôn Phật pháp mãi không tận (5)
Cảnh giới tịnh nhãn không chướng ngại
Đầy đủ công đức cầu Phật đạo
Đạo thanh tịnh mà kẻ mạnh hành
Vì họ, phân biệt nói đầy đủ (6)
Diệt trừ tất cả ngu si ám
Hàng phục các ma chế ngoại đạo
Lìa cấu, công đức đều thành tựu
Được diệu trí của Nhân Trung Tôn (7)
Lìa hẳn các khổ nạn ác đạo 
Trí tuệ thanh tịnh đều đầy đủ
Vô lượng đại công đức thậm thâm
Thành tựu các đạo lực tối thắng (8)
Được trí thượng diệu của Nhân Trung
Tùy chỗ cảm ứng mà độ họ
Các Phật độ bất khả tư nghì
Tự tại vô lượng làm phật sự (9)
Tất cả hạnh thậm thâm thù thắng
Phân biệt kẻ mạnh công đức tạng
Thường hay hộ trì pháp tối thắng
Các nạn thế gian không thể hại (10)
Làm sao vô úy như sư tử
Công đức đầy đủ như trăng tròn
Giống như liên hoa không thấm nước
Công đức thanh tịnh như tối thắng (11)

Lúc ấy, Bồ-tát Pháp Tuệ nói với Bồ-tát Tinh Tấn rằng : Lành thay! Lành thay! Thưa Phật tử ! Được nhiều nhiêu ích, được nhiều an lạc, được nhiều tuệ lợi. Vì ai mẫn các Trời Người ở thế gian mà hỏi hạnh thanh tịnh của Bồ-tát như thế.

Thưa Phật tử ! Ông trụ đại lực trí tuệ chân thật thậm thâm tinh tấn, nhất tâm tu tập được bất thối chuyển, siêu xuất thế gian, chỗ hỏi tự tại đồng với Như Lai.

Thưa Phật tử ! Ông nay hãy lắng nghe, khéo suy niệm đó. Tôi sẽ nương uy thần của Phật vì ông mà thuyết chút ít. Thưa Phật tử ! Đại Bồ-tát này đã được tạng công đức phát tâm, cần lìa si ám, tinh cần thủ hộ, diệt các phóng dật.

Thưa Phật tử ! Đại Bồ-tát, có 10 thứ pháp được không phóng dật. Thế nào là mười? Một, trì giới thanh tịnh. Hai, xa lìa ngu si, tịnh tâm bồ-đề. Ba, xả bỏ xiểm khúc, ai mẫn chúng sinh. Bốn, khuyên tu thiện căn, được bất thối chuyển. Năm, thường thích tịch tĩnh xa lìa xuất gia, tại gia, tất cả phàm phu. Sáu, tâm không mong thích cái vui của thế gian. Bảy, chuyên tinh tu tập các thiện nghiệp thù thắng. Tám, xa lìa Nhị thừa, cầu đạo Bồ-tát. Chín, thường tập công đức tâm không nhiễm ô. Mười, khéo hay phân biệt tự biết thân mình. Thưa Phật tử ! Đó là Bồ-tát tu 10 thứ hạnh trụ không phóng dật.

Thưa Phật tử ! Đại Bồ-tát đã trụ 10 pháp không phóng dật này, lại chánh hành 10 thứ tịnh pháp. Thế nào là mười? Thưa Phật tử ! Đại Bồ-tát này, như thuyềt tu hành, niệm trí thành tựu ; Xả ly đùa bỡn, các hạnh phóng dật ; An trụ pháp vi diệu thậm thâm ; Thường thích cầu pháp tâm không chán đủ ; Tùy pháp đã nghe, được cái quán chân thật; Xuất sinh đầy đủ xảo diệu trí tuệ nhập Phật tự tại; Tâm thường tịch định, chưa từng tán loạn; Nghe xấu nghe tốt tâm không vui buồn, giống như đại địa ; Bình dẳng thấy chúng sinh, thượng trung hạ thảy đều như Phật tưởng. Cung kính cúng dường Hòa thượng, các Sư và thiện tri thức Bồ-tát pháp sư, niệm niệm thứ lớp bằng Nhất thiết trí. Thưa Phật tử ! Đó là mười thứ tịnh pháp của Bồ-tát.

Thưa Phật tử ! Đại Bồ-tát tinh cần tu tập niệm tri như thế, không bỏ phương tiện, tâm không ỷ nương, tu pháp thậm thâm, nhập vào ‘không tranh’, vô lượng vô biên Phật pháp thâm diệu thảy đều biết rõ, khiến chư Như Lai thảy đều hoan hỉ.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát hành 10 thứ pháp khiến tất cả chư Phật hoan hỉ. Thế nào là mười? Một, chỗ hành tinh cần mà không thối chuyển. Hai, không tiếc thân mạng. Ba, không cầu lợi dưỡng. Bốn, tu tất cả pháp giống như hư không. Năm, xảo phương tiện tuệ quán xét các pháp đồng bằng pháp giới. Sáu, phân biệt các pháp tâm không ỷ nương. Bảy, thường phát đại nguyện. Tám, thành tựu thanh tịnh nhẫn trí quang minh. Chín, khéo biết tất cả mặt tổn ích của pháp. Mười, pháp môn mình hành thảy đều thanh tịnh. Thưa Phật tử! Đó là mười pháp Bồ-tát hạnh khiến tất cả chư Phật hoan hỉ.

Thưa Phật tử! Bồ-tát lại an trụ mười pháp khiến tất cả chư Phật hoan hỉ. Thế nào là mười? Một, an trụ không phóng dật. Hai, an trụ vô sinh pháp nhẫn. Ba, an trụ đại từ. Bốn, an trụ đại bi. Năm, an trụ đầy đủ các ba-la-mật. Sáu, an trụ hạnh thanh tịnh của Bồ-tát. Bảy, an trụ đầy đủ vô lượng đại nguyện. Tám, an trụ xảo phương tiện. Chín, an trụ tất cả lực. Mười, an trụ tất cả pháp, giống như hư không, không chỗ y chỉ. Thưa Phật tử! Đó là mười pháp an trụ của Bồ-tát khiến tất cả chư Phật hoan hỉ.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát hành mười thứ pháp chóng thành tựu các địa. Thế nào là mười? Một, tâm thường thích làm các việc công đức. Hai, hành đạo các ba-la-mật đại trang nghiêm. Ba, trí tuệ minh đạt không theo lời người. Bốn, hằng không xa lìa chân thiện tri thức. Năm, thường tu tinh tấn mà không thối chuyển. Sáu, khéo giữ Phật ý thọ trì các pháp. Bảy, hành các thiện căn tâm không lo buồn. Tám, dùng Đại thừa trang nghiêm mà tự trang nghiêm, tuệ quang minh lợi chiếu khắp tất cả. Chín, an trụ tất cả pháp môn ở các địa. Mười, đồng thiện căn chánh pháp với tam thế Phật. Thưa Phật tử! Đó là mười pháp Bồ-tát hạnh hay chóng thành tựu tất cả địa.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát đó trụ các địa rồi, trước cần tu tập phương tiện xảo diệu, theo đó được pháp môn ở các địa, theo đó được trí tuệ thậm thâm, theo đó mà hành nghiệp, theo đó mà y quả, theo đó mà cảnh giới, theo đó mà tự tại, theo đó mà thị hiện, theo đó mà phân biệt các pháp môn thù thắng. Được các pháp môn thù thắng rồi, đều khéo phân biệt, ở nơi tất cả pháp mà không chấp trước, các pháp có được đều do tâm tạo. Đại Bồ-tát nếu hay minh liễu quán sát như thế thì có thể đầy đủ tất cả các địa. Đại Bồ-tát này suy nghĩ như vầy: “Ta phải chóng thành tất cả các địa. Vì sao? Khi ta ở nơi các địa, như thuyết mà hành, kiến lập được vô lượng các tạng công đức. Được vô lượng các tạng công đức rồi, đến dần Phật địa. Đến Phật địa rồi, hay làm Phật sự. Cho đến đại Bồ-tát, thường chuyên cần tu tập không bỏ phương tiện, tâm không buồn lo, được đại trang nghiêm trụ Bồ-tát trụ.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát lại hành 10 pháp thảy đều thanh tịnh các hạnh Bồ-tát. Thế nào là mười? Một, xả hết tất cả ý chúng sinh. Hai, trì giới thanh tịnh không có hủy cuống. Ba, đầy đủ nhẫn nhục không có cùng tận. Bốn, cần tu phương tiện mà không thối chuyển. Năm, lìa si, chánh niệm, thường định, chẳng loạn. Sáu, phân biệt hiểu rõ tất cả các pháp. Bảy, đầy đủ thành mãn tất cảc các hạnh. Tám, công đức tôn trọng tâm như sơn vương. Chín, vì tất cả chúng sinh làm ao thanh lương. Mười, khiến tất cả chúng sinh đồng các Phật pháp. Thưa Phật tử! Đó là mười pháp của hạnh Bồ-tát thảy đều thanh tịnh các hạnh Bồ-tát.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát tu hành hạnh thanh tịnh như thế lại được 10 thứ diệu pháp chuyển thắng. Thế nào là mười? Một, chư Phật phương khác thảy đều hộ niệm. Hai, tu tập trưởng dưỡng thiện căn siêu thắng. Ba, an trụ phương tiện xảo mật của Như Lai. Bốn, thường thích thân cận y tựa thiện tri thức. Năm, an trụ tinh tấn tu bất phóng dật. Sáu, phân biệt các pháp không tổng không biệt. Bảy, an trụ đầy đủ đại bi vô thượng. Tám, quán pháp như thật xuất sinh trí tuệ. Chín, hay khéo tu hành phương tiện xảo diệu. Mười, tất cả phương tiện quán lực Như Lai. Thưa Phật tử! Đó là mười thứ diệu pháp thanh tịnh chuyển thắng.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát lại có 10 thứ nguyện thanh tịnh. Thế nào là mười? Nguyện thành tựu chúng sinh tâm không buồn lo. Nguyện trưởng dưỡng thiện căn nghiêm tịnh Phật độ. Nguyện cung kính cúng dường tất cả Như Lai. Nguyện chẳng tiếc thân mạng thủ hộ chánh pháp. Nguyện dùng tất cả các trí tuệ môn đều khiến chúng sinh sinh các Phật độ. Nguyện các Bồ-tát nhập Bất nhị môn, nhập Phật pháp môn phân biệt các pháp. Nguyện khiến tất cả chỗ muôn thấy Phật đều được thấy. Nguyện tất cả các kiếp cùng tận vị lai như trong khoảnh khắc. Nguyện đầy đủ sở nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền. Nguyện tịnh môn Nhất thiết chủng trí. Thưa Phật tử! Đó là mười thứ nguyện thanh tịnh của đại Bồ-tát.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát tu hành 10 pháp thảy đều đầy đủ tất cả các nguyện. Thế nào là mười? Một, sinh đại trang nghiêm tâm không lo buồn. Hai, chuyển hướng thắng nguyện niệm chư Bồ-tát. Ba, Nghe Phật độ nghiêm tịnh ở mười phương, đều nguyện vãng sinh. Bốn, Rốt ráobờ vị lai. Năm, thành tựu tất cả chúng sinh đầy đủ đại nguyện. Sáu, trụ tất cả kiếp bất giác kỳ cựu. Bảy, nơi tất cả khổ không cho là khổ. Tám, nơi tất cả vui tâm không nhiễm trước. Chín, đều khéo phân biệt giải thoát vô đẳng đẳng. Mười, được đại niết bàn vô sai biệt. Thưa Phật tử! Đó là đại Bồ tát đều hay đầy đủ tất cả các nguyện.

Đại Bồ-tát đầy đủ các nguyện rồi, kiến lập được 10 thứ pháp tạng vô tận. Thế nào là mười? Một, được thấy tạng vô tận của chư Phật. Hai, được tạng Đà-la-ni vô tận. Ba, được tạng phân biệt pháp vô tận. Bốn, được tạng tâm đại bi vô tận bảo hộ tất cả. Năm, được tạng các tam muội vô tận. Sáu, được tạng công đức mãn chúng sinh ý vô tận. Bảy, được tạng trí tuệ thâm sâu hiểu pháp vô tận. Tám, được tạng xuất sinh các thông phân biệt các báu vô tận. Chín, được tạng tất cả uy thần của chư Phật thủ hộ vô tận. Mười, được tạng trí tuệ phân biệt vô lượng vô biên thế giới vô tận. Thưa Phật tử! Đó là đại Bồ-tát được mười thứ tạng vô tận, thành tựu vô lượng vô biên tạng công đức, đầy đủ tịnh tuệ, tùy chỗ cảm ứng mà hóa độ họ.

Thưa Phật tử! Thế nào là đại Bồ-tát tùy chỗ cảm ứng mà hóa độ chúng sinh? Bồ-tát đó, biết các phương tiện của chúng sinh sở tuyên, biết mọi thứ nhân duyên của chúng sinh, biết tâm tâm sở niệm của chúng sinh. Biết tâm niệm rồi, dạy pháp đối trị. Tham dục nhiều thì dạy quán bất tịnh. Sân nhuế nhiều thì dạy quán đại bi. Ngu si thì dạy khiến phân biệt các pháp. Tam độc đồng phân dạy để đầy đủ pháp môn thắng trí. Người thích sinh tử thì dạy ba thứ khổ. Người chấp trước các hữu thì dạy pháp môn không. Chúng sinh giải đãi thì dạy hành tinh tấn. Chúng sinh ngã mạn thì dạy quán bình đẳng. Kẻ tâm siểm khúc thì dạy tâm tịch tĩnh phi hữu của Bồ-tát. Tất cả các phiền não hoạn như thế, dạy dùng vô lượng pháp môn đối trị. Diễn thuyết thứ lớp đầy đủ nghĩa vị. Phân biệt trí tuệ bình đẳng quán pháp trước sau không trái. Diễn thuyết tánh của các pháp phá hoại mà nơi pháp giới không có tán diệt. Đoạn trừ nghi hoặc khiến đều hoan hỉ. Tùy các căn của họ dạy nhập chân đế, dạy các công đức nhập biển Như Lai, thuyết chân thật tế để hoại các tướng, dạy pháp giới bình đẳng khai thị pháp tạng, dạy tất cả y nơi tâm vô sở nhiễm, dạy bình đẳng niệm tất cả chư Phật cung kính thân cận, dạy âm nhu nhuyến mà không chấp trước, dạy tất cả âm mà không sai biệt, dạy pháp thù thắng không gì sánh bằng, dạy đầy đủ trí thân bình đẳng của tất cả Như Lai.

Bồ-tát như thế, thường hay hóa độ tất cả chúng sinh mà tâm tịch định chưa từng tán loạn, không bỏ tất cả các ba-la-mật, trang nghiêm đầy đủ sáu ba-la-mật. Khắp vì tất cả loài quần sinh nên đều hay lìa bỏ sở hữu trong ngoài mà chưa từng khởi tâm keo kiết, gọi là ĐÀN BA-LA-MẬT thanh tịnh. Cũng lại chẳng sinh tướng trì giới, nên ở nơi giới mà không chấp trước, gọi là THI BA-LA-MẬT thanh tịnh. Đều hay kham nhận tất cả các khổ, nghe tốt nghe ác tâm không buồn vui, chưa từng điên động, giống như đại địa, gọi là SẰN- ĐỀ BA-LA-MẬT thanh tịnh. Tu tập phương tiện dũng mãnh tinh tấn, tâm kiên cố không thối chuyển, rốt ráo thành tựu môn Phật trí tuệ, gọi là TÌ-LÊ-DA BA-LA-MẬT thanh tịnh. Xả tất cả dục, ly sinh hỉ lạc, thứ lớp thanh tịnh nhập vào chánh thọ mà không nhiễm trước, thiêu diệt phiền não, sinh vô lượng định, đủ đại thần thông, thứ lớp siêu việt nhập vào vô lượng các môn tam muội, trong một môn tam muội nhập vô lượng tam muội, đều biết tất cả cảnh giới tam muội, dần dần đầy đủ trí tuệ chư Phật qua các địa, gọi là THIỀN BA-LA-MẬT thanh tịnh. Với pháp được nghe từ chư Phật thì thọ trì ; Cung kính, thân cận các thiện tri thức tâm không mệt mỏi, thường thích nghe pháp không có chán đủ ; Các pháp nghe được hay chánh quán xét ; Nhập cái định chân thật, xả ly tất cả phiền não tà kiến ; Phương tiện khéo diệu, phân biệt liễu tri các pháp tướng hải không có tự tánh, tu tập môn trí tuệ thâm sâu của Như Lai ; Đầy đủ tất cả lực trí tuệ, nương phổ môn tuệ, hay nhập môn nhất thiết trí tuệ, gọi là BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT thanh tịnh. Thị hiện tất cả uy nghi thế gian, giáo hóa chúng sinh tâm không buồn lo ; Tùy chỗ cảm ứng thị hiện thân ấy, tất cả những gì đã làm tâm không nhiễm trước ; Thị hiện sở hành trẻ thơ tuệ sáng ; Thị hiện sinh tử và môn giải thoát, khéo hay phân biệt các hạnh phương tiện ; Thị hiện vô lượng các việc trang nghiêm ; Hay nhập vào trong tất cả sinh thú, hiểu rõ tất cả chỗ hành của chúng sinh, gọi là PHƯƠNG TIỆN BA-LA-MẬT thanh tịnh. Thành tựu rốt ráo tất cả chúng sinh, nghiêm tịnh rốt ráo tất cả thế giới, cúng dường rốt ráo tất cả Như Lai, thông đạt rốt ráo tất cả các pháp chân thật mà không chướng ngại, tu hành rốt ráo đầy đủ pháp giới, vị lai kiếp trụ rốt ráo như trong khoảnh khắc, vị lai kiếp rốt ráo như trong một niệm, thông đạt rốt ráo tất cả thành hoại, thị hiện rốt ráo tất cả Phật độ, lập được trí tuệ rốt ráo của chư Phật, gọi là đầy đủ NGUYỆN BA-LA-MẬT. Tự chuyên chánh lực, lìa các phiền não, đầy đủ thanh tịnh; Hay chánh tha lực, đầy đủ thành tựu không thể phá hoại, Lực đại bi đầy đủ, lực đại từ bình đẳng, đều hay bảo hộ tất cả chúng sinh; Lực Đà-la-ni năng trì tất cả các nghĩa phương tiện; Lực diệu biện tài khiến các chúng sinh thảy đều hoan hỉ; Lực các ba-la-mật trang nghiêm Đại thừa; Lực hoằng thệ nguyện chưa từng đoạn tuyệt; Lực các thần thông xuất sinh vô lượng đầy đủ Phật thần lực bảo hộ tất cả, gọi là LỰC BA-LA-MẬT thanh tịnh. Biết tham dục tăng, biết sân nhuế tăng, biết ngu si tăng, lại biết đẳng phần phân biệt học địa; Ở trong một niệm đều biết tâm tâm sở hành của chúng sinh, có thể biết các chỗ hy vọng của chúng sinh; Có thể biết tất cả các pháp chân thật, thông đạt thâm trí tuệ lực của chư Phật, biết khắp tất cả các môn pháp giới, gọi là TRÍ BA-LA-MẬT thanh tịnh.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát như vậy mà thanh tịnh các ba-la-mật, đầy đủ các ba-la-mật, chẳng bỏ các ba-la-mật, nương đại trang nghiêm đều hay độ thoát chúng sinh sở thỉnh; Giáo hóa tất cả tu tập thiện hạnh, đều khiến tất cả lìa hẳn ác đạo, khuyên tu tinh tấn vượt qua các nạn. Người tham dục nhiều, dạy quán ly dục. Người sân nhuế nhiều, dạy quán bình đẳng. Người tà kiến nhiều, dạy quán nhân duyên. Với chúng sinh Dục giới thì dạy lìa dục, giận, ác chẳng xả pháp. Với chúng sinh Sắc giới thì dạy quán tăng thượng. Với chúng sinh Vô sắc giới thì dạy trí tuệ tế vi. Thích Thanh văn Duyên giác thì dạy hạnh tịch tĩnh. Người thích Đại thừa thì dạy dùng Thập lực trang nghiêm Đại thừa. Như khi mới phát tâm, thấy có chúng sinh đọa các ác đạo, đại sư tử hống: “Ta phải biết tâm bệnh của họ, dùng các pháp môn mà tế độ họ”. Bồ-tát đầy đủ trí tuệ như thế đều hay độ thoát tất cả chúng sinh.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát, người có thể hành như thế thì hay hưng tôn Tam bảo mãi mãi khiến chẳng tuyệt. Vì sao? Vì đại Bồ-tát giáo hóa chúng sinh phát tâm bồ-đề, cho nên hay khiến Phật bảo không đoạn; Khai thị các tạng diệu pháp thậm thâm, cho nên hay khiến Pháp bảo chẳng đoạn; Thọ trì đầy đủ uy nghi giáo pháp, cho nên hay khiến Tăng bảo chẳng đoạn. Lại nữa, đều hay tán thán tất cả đại nguyện cho nên hay khiến Phật bảo chẳng đoạn; Phân biệt mười hai duyên khởi giải thoát cho nên hay khiến Pháp bảo chẳng đoạn; Hành lục hòa kính cho nên hay khiến Tăng bảo chẳng đoạn. Lại nữa, gieo hạt giống Phật trong ruộng chúng sinh, sinh mầm chánh giác, cho nên hay khiến Phật bảo chẳng đoạn; Chẳng tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp, cho nên hay khiến Pháp bảo chẳng đoạn; Khéo chăm sóc đại chúng tâm không phiền não, cho nên hay khiến Tăng bảo chẳng đoạn. Chánh pháp chư Phật đã nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai chẳng trái giáo này, cho nên hay khiến Tam bảo chẳng đoạn.

Bồ-tát như thế chẳng đoạn Tam bảo, tất cả việc làm không có bất thiện, người đó đều có thể làm tất cả, quyết định hồi hướng bồ-đề vô thượng rốt ráo. Bồ-tát an trụ thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh như thế rồi, thuyết thiện căn giáo hóa chúng sinh, mọi thứ phương tiện lời nói chẳng hư dối, hay khiến chúng sinh đều được hoan hỉ. Các thí hạnh của đại Bồ-tát đó, ngay đến một niệm cũng không lầm lỗi. Tất cả các diệu hạnh thâm sâu như thế đều được trí tuệ phương tiện nhiếp trì, đều hồi hướng bồ-đề vô thượng. Bồ-tát an trụ pháp thanh bạch ly si rồi, niệm niệm xuất sinh đầy đủ 10 thứ trang nghiêm. Thế nào là mười? Sắc thân trang nghiêm, tùy ứng thị hiện; Ngữ ngôn trang nghiêm, trừ các si hoặc, đều khiến hoan hỉ; Ý hành trang nghiêm, trong một niệm nhập các chánh thọ; Phật độ trang nghiêm, diệt trừ tất cả các vết phiền não; Quang minh trang nghiêm chiếu khắp mười phương; Quyến thuộc trang nghiêm, vân tập thắng chúng, đều khiến hoan hỉ; Thần lực trang nghiêm, tùy chỗ cảm ứng tự tại thị hiện; Phật giáo trang nghiêm đều hay nhiếp thủ các kẻ thông tuệ; Niết bàn địa trang nghiêm, nhất xứ thành đạo, đều hay thị hiện đầy khắp mười phuơng; Trì pháp trang nghiêm, tùy chúng, tùy thời, tùy khí lượng của họ mà vì họ thuyết pháp. Bồ-tát như thế, niệm niệm xuất sinh đầy đủ mười thứ trang nghiêm rồi, thân khẩu ý hành đều thanh tịnh, lìa hẳn ngu si, trí tuệ thành tựu. Bồ-tát như thế, nếu có thân cận cung kính, tùy theo xuất gia lắng nhận giáo pháp, tùy hỉ nhớ nghĩ cho đến thấy nghe, các chúng sinh này nhất định rốt ráo bồ-đề vô thượng. Thưa Phật tử! Như thuốc A-già-đà, chúng sinh gặp được, các bệnh đều trừ. Bồ-tát thành tựu vô lượng pháp tạng như thế, chúng sinh thấy được, các bệnh phiền não đều trừ, nơi pháp bạch tịnh, tâm được tự tại.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát nếu thành tựu phương tiện như thế, an trụ pháp này, trừ diệt ngu si, đầy đủ trí tuệ; Hàng phục các ma, tâm đại từ bi; Chế phục ngoại đạo, đầy đủ lực trí tuệ công đức; Trừ diệt tất cả tâm cấu phiền não, nhập kim cang định; Đầy đủ thiện căn tâm không buồn lo, lực tu công đức trước chỗ của Phật; Hay lìa tất cả các nạn ở ác đạo, trí tuệ thanh tịnh đều đầy đủ; Xuất sinh các địa, các ba-la-mật, tất cả tam muội, lục thông, tam minh, bốn vô sở úy thanh tịnh của Bồ-tát, lực trí tuệ phương tiện thứ lớp; Các Phật độ thanh tịnh, tướng hảo trang nghiêm, thân khẩu ý thanh tịnh, lực của bạch tịnh pháp; Được Thập lực, Tứ vô sở úy, Thập bát bất cộng, Phật pháp bình đẳng, trí tuệ phân biệt chóng hiểu các pháp Nhất thiết chủng trí, chánh giác bình đẳng; Các đại nguyện lực, Như Lai thần lực, đại trí tuệ lực, tùy thuận chúng sinh hiện các Phật độ, tùy ứng thọ hóa chuyển đại pháp luân, độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh. Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát tu hành vô lượng pháp tạng như thế, được thứ lớp và đầy đủ xứ Như Lai; Ở nơi vô lượng quốc độ tu hạnh Bồ-tát, hộ trì chánh pháp làm đại pháp sư, thủ hộ nhiếp trì pháp tạng Như Lai, thành tựu bốn biện tài; Ở trong đại chúng tuyên dương thâm pháp; Thân tướng đoan nghiêm thuyết pháp đầy đủ. Với bốn biện tài, đầy đủ vô lượng phương tiện xảo diệu, hay được vô tận các trí tuệ môn, âm thanh thù diệu, nói một lời pháp vui lòng tất cả; Tùy nghi thuận dẫn khiến được khai hiểu nhập trí tuệ môn. Bồ-tát dùng các phương tiện vô lượng như thế đều vì chúng sinh khai mở pháp tạng, chưa từng sinh tâm giải đãi; Ở trong đại chúng mà không sợ hãi, tất cả thế gian không thể phá hoại, đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật tăng thượng; Thứ lớp phân biệt tất cả pháp tướng mà không đoạn tuyệt, bốn biện tài thắng diệu thuyết tất cả pháp, các thứ ví dụ không thể cùng tận; Đầy đủ đại bi hay khiến tất cả thanh lương vui thích, tu tập đại từ đầy khắp mười phương, nơi tòa sư tử rộng vì chúng sinh thuyết pháp vi diệu. Chỉ trừ Như Lai, người không thể vượt qua, không thể thấy tột, không thể quán xét, không thể khuất phục, không thể vấn nạn, nếu có thể tận cùng lời biện luận, thì không có việc này.

Thưa Phật tử! Đại Bồ-tát thành tựu pháp thắng diệu như vậy rồi, đại chúng đầy khắp vô biên thế giới, mỗi thân giống như Tam thiên đại thiên thế giới, đại Bồ-tát ở trong chúng đó, thân rất thù đặc, che sáng đại hội, thảy đều không hiện; Dùng tâm đại từ đều che tất cả, trí tuệ thậm thâm phân biệt tâm họ; Thành tựu vô úy đầy đủ biện tại, rộng vì họ thuyết pháp, đều khiến hoan hỉ. Vì sao? Vì đại Bồ-tát thành tựu vô lượng tịnh trí tuệ, thành tựu vô lượng xảo phương tiện, thành tựu vô lượng chánh niệm lực, thành tựu vô tận xảo phương tiện, thành tựu phân biệt các pháp Đà-la-ni, thành tựu phân biệt các pháp thâm trí tuệ, thành tựu uy thần lực của chư Phật, thành tựu thật trí tuệ của ba đời chư Phật, thành tựu xảo phương tiện thanh tịnh của ba đời chư Phật, thành tựu thuyết rộng tất cả pháp tạng thậm thâm của ba đời chư Phật hộ trì pháp, thành tựu trí tuệ thắng diệu của ba đời chư Phật, lực đại nguyện trí tuệ của Bồ-tát. Lúc ấy Bồ-tát Pháp Tuệ thuyết tạng công đức tiệm tăng xong, muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nương uy thần của Phật dùng kệ tụng rằng :

Bồ-tát trụ Sơ địa
Trưởng dưỡng công đức tạng
Tu tập bất phóng dật
Tuệ quang chiếu mười phương (10)
Tâm bồ-đề Bồ-tát
Thủ hộ thường không vọng
Chư Như Lai mười phương
Tâm đều đại hoan hỉ (2)
Khuyên tu hành tinh tấn
Chánh niệm lực kiên cố
Sở hành không thối chuyển
Chẳng chấp vào thế gian (3)
Pháp thậm thâm thường lạc
Thành tựu định vô tránh
Chư tối thắng mười phương
Tất cả đều hoan hỉ (4)
Chư Phật hoan hỉ rồi
Tinh tấn độ rốt ráo
Thành tựu tạng công đức
Thâm trí tuệ vô lượng (5)
Tất cả hạnh thanh tịnh
Đầy đủ ở các địa
Bản nguyện Phật mười phương
Thảy đều đầy đủ khắp (6)
Trí tuệ như vậy thành
Được các tạng thâm pháp
Được pháp tạng này rồi
Tùy thuận với thế gian (7)
Thành tựu xảo phương tiện
Phân biệt tâm chúng sinh
Tùy chỗ ứng giáo hóa
Mà vì họ thuyết pháp (8)
Đã hay rộng thuyết pháp
Chẳng xả đi tự hạnh
Đầy đủ ba-la-mật
Thành tựu đại công đức (9)
Đã đủ ba-la-mật
Bản sở thỉnh chúng sinh
Sinh tử hải vô lượng
Thảy đều rốt ráo độ (10)
Thường tu tập như vậy
Ngày đêm không giải đãi
Hưng tôn Phật Pháp Tăng
Khiến mãi không đoạn tuyệt (11)
Vô lượng hạnh đã tu
Thanh bạch đều đầy đủ
Tất cả đều rốt ráo
Thành tựu địa tối thắng (12)
Hạnh Bồ-tát đã tu
Chân thật không hư ngụy
Độ thoát loài chúng sinh
Lìa các phiền não cấu (13)
Thành tựu pháp như vậy
Trừ diệt ngu si ám
Hàng phục tất cả ma
Rốt ráo được bồ-đề (14)
Hạnh Phật tử như vậy
Đầy đủ trí Như Lai
Đều hay phân biệt nói
Tạng chư Phật thậm thâm (15)
Nếu hay thuyết như vậy
Đệ nhất trong pháp sư
Đều vì các quần sinh
Mưa khắp pháp cam lộ (16)
Đại từ bi vô cực
Đầy khắp mười phương giới
Đều hay phân biệt biết
Tất cả tâm chúng sinh (17)
Đã rõ tâm chúng sinh
Cùng các tâm hạnh khác
Vì họ thuyết thâm pháp
Vô lượng vô hữu số (18)
Tiến dừng thường an ổn
Giống như đại tượng vương
Dũng mãnh như sư tử
Tất cả không thể hại (19)
Bất động như Tu-di
Trí tuệ như đại hải
Đều mưa nước cam lộ
Trừ diệt nhiệt phiền não (20)