Văn xuôi

29/03/2022 - 04:22
Trích từ cuốn Mi Tiên vấn đáp, HT Giới Nghiêm dịch, HT Giới Đức hiệu chính.
17/09/2021 - 06:32
https://huynhngocchien.com/loi-cuoi/
14/10/2020 - 17:18
Giảng tại Thường Chiếu / ngày 27. 09. 2020 / Ban Biên Tập chuyển văn nói thành văn viết.
06/12/2019 - 06:54
Thầy Thích Trung Hữu - Báo Nguyệt San Giác Ngộ kỳ 283